Информация за ревюта

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за стоките, предлагани на Сайта, както и да се запознае са оценките, които други потребители са публикували.

UWEAR.bg публикува всички оценки, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени в Общите условия, както положителните, така и отрицателните такива. Обработването на оценките на потребителите от UWEAR.bg не е свързано със спонсорство, бартери или отношения с други търговци. UWEAR.bg приема и публикува оценки от потребители независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.

Оценките, които са публикувани с етикет "Потвърдена покупка" са оценки на потребители, за които има данни, че са закупили оценяваната стока от Сайта. UWEAR.bg гарантира само за оценките с етикет "Потвърдена покупка", че оценката е изпратена от Потребител, който е купил стоката от Сайта. Ако оценката няма такъв етикет, това означава, че UWEAR.bg не разполага с информация дали авторът на оценката е закупил стоката от Сайта и не може да гарантира това обстоятелство.

UWEAR.bg публикува с етикет "Потвърдена покупка" само потребителски оценки, за които след извършена автоматизирана проверка чрез софтуер е установено, че потребителят, даващ оценката, има успешно завършена поръчка (т.е. издадени фискални документи за продажба) за закупуване на оценявания продукт от Сайта. Проверката се извършва на база e-mail адреса, с който се идентифицира потребителят при публикуване на оценката. Ако e-mail адресът, посочен в потребителската оценка е същият като e-mail адреса, посочен в завършената поръчка за съответната стока, се приема, че оценяващият Потребител е закупил стоката от Сайта.

Оценките се публикуват на продуктовата страница на съответната стока на Сайта и стават достъпни за всички Потребители, само след проверка от администратор на Сайта, че оценката отговаря на изискванията, посочени в Общите условия.UWEAR.bg си запазва правото по собствена преценка да откаже да публикува или да премахне вече публикувана оценка.

Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5). Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средноаритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва до изображението на продукта на Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка. Общият рейтинг на продукта се формира само на база потвърдени от администратор оценки.

Оценките се публикуват така както са подадени от Потребителя без да се редактират или променят. Оценките на Потребителите представляват лично мнение, изразено от Потребителя относно характеристиките и качествата на продукта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на изпратената от него оценка и изразеното от него мнение.UWEAR.bg не носи отговорност за верността, точността и съдържанието на направената оценка и изложеното мнение. Оценките не представляват и не отразяват мнение на UWEAR.bg относно продукта.

Моля запознайте се по-подробно с условията и изискванията за публикуване на оценки на продуктите от потребители в Раздел ХII „Оценки на потребителите“ от Общите условия.