Общи условия

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията  между Уеар Ю ООД, гр. София 1784, Младост 1, бл. 49А, вх.1, ЕИК 203766077, представлявано от Калоян Илиев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу

ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.uwear.bg”, наричан по-долу

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Уеар Ю ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Младост 1, бл. 49А, вх.1
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1784, Младост 1, бл. 49А, вх.1
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1784, Младост 1, бл. 49А, вх.1, Email:sales@uwear.bg, тел: +359 885 950097
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203766077,
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203766077.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.uwear.bg  , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане. 
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.uwear.bg  или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп в случай, че реши да се регистрира. Ако избере да извърши покупка като гост, трябва да въведе исканата информация за доставка.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и потвърждаване на общите условия с отметка, при поръчка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо (имейл) на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 (2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.uwear.bg .

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или предоставяне на необходимите данни за покупко-продажба без регистрация;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(5) Потвърждение на поръчката.

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, както и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (в сила от 25.05.2018).

 Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на адрес: www.uwear.bg, както и при определяне на общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 (4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 (2) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 Чл. 17. (1) Законовата гаранция покрива всички установени случаи на несъответствие на стоката или услугата с договореното. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба съгласно предвиденото в чл. 113 и сл. от ЗЗП. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(3) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 15 (две години, като се имат предвид предвидените от закона случаи, когато срокът спира да тече), е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 21.  Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.uwear.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII.ОЦЕНКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 25 Всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за стоките, предлагани на Сайта, както и да се запознае с оценките, които други потребители са публикували.


(1) UWEAR.bg публикува оценките, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия. Публикуват се както положителните, така и отрицателните оценки за продуктите. Обработването на оценките на потребителите от UWEAR.bg не е свързано със спонсорство или с отношения с други търговци.


(2) UWEAR.bg приема и публикува на Сайта оценки на всеки Потребител, независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.
Оценките, които са публикувани с етикет "Потвърдена покупка" са оценки на потребители, за които има данни, че са закупили оценяваната стока от Сайта. UWEAR.bg гарантира само за оценки с етикет "Потвърдена покупка", че оценката е изпратена от Потребител, който е купил стоката от Сайта. Ако оценката няма такъв етикет, това означава, че UWEAR.bg не разполага с информация дали авторът на оценката е закупил стоката от Сайта и не може да гарантира това обстоятелство.
UWEAR.bg публикува с етикет „Проверена покупка“ само потребителски оценки, за които след извършена автоматизирана проверка чрез софтуер е установено, че потребителят, даващ оценката, има успешно завършена поръчка (т.е. издадени фискални документи за продажба) за закупуване на оценявания продукт от Сайта. Проверката се извършва на база e-mail адреса, с който се идентифицира потребителят при публикуване на оценката. Ако e-mail адресът, посочен в потребителската оценка е същият като e-mail адреса, посочен в завършената поръчка за съответната стока, се приема, че оценяващият Потребител е закупил стоката от Сайта.


(3) Всеки Потребител може да публикува оценка за продукт като попълни формуляра достъпен на продуктовата страница на този продукт на Сайта. Подателят на всяка оценка се идентифицира с валиден e-mail адрес и име. Ако Потребителят има клиентски профил на Сайта и подаде оценката след като е влязъл в профила си, той ще бъде идентифициран с данните от потребителския си профил. Потребителят завършва и изпраща за публикуване оценката с натискане на бутона „Изпрати“. С изпращане на своята оценка Потребителят се съгласява с Общите условия на Сайта и правилата за потребителските оценки. След изпращане на оценката, тя не може повече да бъде променяна от Потребителя.


(4) Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5). Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средноаритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва до изображението на продукта на Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка. Общият рейтинг на продукта се формира само на база потвърдени от администратор оценки.


(5) Оценките се публикуват на Сайта на продуктовата страница на съответната стока и стават достъпни за всички Потребители само след проверка от администратор на Сайта, че оценката отговаря на следните изисквания:
- да е написана на български език;
- да се отнася до съответния продукт и да съдържа мнение относно качествата и характеристиките на продукта;
- да не съдържа реклама или информация относно други търговци или други възможности за закупуване на този или други продукти;
- да не уронва престижа и доброто име на UWEAR.bg;
- да не съдържа лични данни на трети лица;
- да не съдържа информация, която насочва към други уебсайтове, адреси, имейл адреси, данни за контакт или телефонни номера;
- да не се използват обидни или нецензурни думи и изрази, да не включва съдържание подкрепящо или подтиква към дискриминация, нетолерантност или агресия.

(6) Оценките се публикуват така както са подадени от Потребителя без да се редактират или променят. Оценките на Потребителите представляват лично мнение, изразено от Потребителя относно характеристиките и качествата на продукта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на изпратената от него оценка и изразеното от него мнение. UWEAR.bg не носи отговорност за верността, точността и съдържанието на направената оценка и изложеното мнение. Оценките не представляват и не отразяват мнение на UWEAR.bg относно продукта.

(7) С изпращането на оценка за публикуване Потребителят декларира и потвърждава пред UWEAR.bg, че:
- е единствен автор и притежател на правата на интелектуална собственост върху подаденото за публикуване съдържание;
- че цялото съдържание, което публикува е точно;
- че е навършил 18 години;
- че използването на съдържанието, което предоставя, не нарушава настоящите Общи условия и не уврежда трети физически или юридически лица.

(8) С изпращането на оценка за публикуване Потребителят заявява и се задължава пред UWEAR.bg, че няма да изпраща за публикуване никакво съдържание:
- за което знае, че е невярно, неточно или подвеждащо;
- което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост, права върху реклама, или поверителна информация на трети лица;
- което нарушава действащите в Република България нормативни актове (включително, но не само тези, относно защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминацията или заблуждаваща реклама);
- което е или може разумно да се счита за клеветническо, унижаващо, подбуждащо към омраза, расова или религиозна дискриминация, обидно, незаконно, заплашващо или осъществяващо тормоз на трети физически и юридически лица;
- за което му е платено или е получил каквото и да било друго възнаграждение или обезщетение от трето лице;
- което съдържа вируси или каквито да било потенциално опасни компютърни програми или файлове;
- което не отговаря на изисквания относно оценките на потребители, посочени в настоящите Общи условия.

(9) С изпращане на оценка за публикуване, Потребителят се съгласява и се задължава да обезщети UWEAR.bg (и всички негови служители и други наети от него лица, директори, управители, законни представители, пълномощници, дъщерни дружества, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги) за всички наложени санкции от контролни органи, за всички предявени претенции и искове от трети лица, както и за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, и всички направени разходи, произтичащи от или свързани с неизпълнение на поетите от него задължения по настоящите Общи условия, дадени от него неверни заявления и декларации, нарушаване от негова страна на нормативни актове или на права и/или на законни интереси на трети лица.

(10) За всяка оценка, която изпрати за публикуване, Потребителят дава съгласие и предоставя на UWEAR.bg неограничено, включително без географски ограничения, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо право (лиценз) да използва, възпроизвежда, копира, променя, обработва, адаптира, превежда, публикува, разпространява, показва, изтрива изцяло или частично изпратеното съдържание (включително, но не само, за интернет, печатни медии, телевизия и видео) без да му се дължи възнаграждение или обезщетение за това. Всяко съдържание, което Потребителят изпраща, може да бъде използвано от UWEAR.bg по негова преценка.

(10) UWEAR.bg си запазва правото да променя, всяко съдържание на Сайта, което по преценка на UWEAR.bg е несъвместимо с настоящите Общи условия. UWEAR.bg си запазва правото по собствена преценка да откаже да публикува или да премахне вече публикувана оценка.

(11) Независимо от съдържанието на оценката, изпратена от Потребителя, за UWEAR.bg (и за неговите служители, представители, дъщерни дружества, филиали, партньори, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги или техните представители и служители) не възниква задължение за конфиденциалност по отношение на полученото съдържание.
(12) С посочването на e-mail адрес при изпращането на оценката, Потребителят се съгласява, че UWEAR.bg и неговите подизпълнители или трети лица доставчици на услуги могат да използват неговия e-mail адрес, за да се свържат с него относно изпратената оценка и по други административни въпроси.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 28. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1.12.2015г.